Help with Search courses

Kursa mērķis: iepazīstināt studentus studiju procesu un sniegt pamatzināšanas veiksmīgām turpmākajām studijām – prast izvēlēties un kritiski analizēt informāciju, apzināties akadēmiskā godīguma principus un tos ievērot, veidot atsauču sistēmu, sniegt efektīvu prezentāciju u.tml.

Materiāli no 1. kursu ievadnedēļas LKK.

Kursa mērķis: sniegt zināšanas par darba aizsardzības un civilās aizsardzības pamatprincipiem, organizēšanu un uzraudzību.

Dažādi materiāli, informācija par Moodle un tās lietošanu